Maatregelen Coronavirus (COVID-19). Lees meer >

Charter

Charter

UNIE-K is een pluralistische organisatie waar diverse mensen mekaar ontmoeten in de ondersteuning en begeleiding van meerderjarige personen met een meervoudige beperking. We helpen hen in hun zoektocht naar welzijn en geluk. Vanuit openheid en dialoog bieden we zorg op maat van elke cliënt. Een gedreven inzet vanuit deskundigheid en effectieve communicatie zijn daarbij essentieel. We geloven ook sterk in de verrijkende uitwisseling van ervaring en expertise met organisaties in het werkveld en met de ruimere maatschappij.

Onze bestaansreden ligt in het ondersteunen van de cliënten in hun zoektocht naar wel-zijn en geluk.

 

Niet elke cliënt heeft dezelfde ondersteuningsvraag. Wat onze cliënten verbindt is hun complexe zorgvraag en het feit dat ze rekenen op een intensieve en interdisciplinaire ondersteuning. Als provinciale organisatie beschouwen we het als onze opdracht om ons specifiek in te zetten voor deze doelgroep: volwassenen met een ernstige meervoudige beperking.

 

Tegemoetkomend aan hun vraag, bieden wij, verspreid over verschillende locaties een continuüm van zorgvormen aan: van dagcentrum over beschermd wonen tot tehuis niet werkenden. Bovendien realiseren wij maatwerk: van een all-in aanbod met ondersteuning op de meest uiteenlopende levensdomeinen tot een selectieve à la carte-begeleiding.

 

Met een pluralistische opstelling beogen wij een grote openheid voor anderen, met welke ideologische achtergrond ook, voor zover hun levensbeschouwing niet conflicteert met onze prioritaire waarden.

 

Op basis van het aanvaarden van de eigenheid van elke persoon, streven wij naar een gelijkwaardige omgang en respectvolle dialoog tussen cliënten, sociaal netwerk, medewerkers en de ruimere samenleving. Wij verwachten van alle medewerkers een grondhouding die gebaseerd is op deze fundamentele waarden. Communicatie is hierbij een sleutelwoord.

 

Een goede werking staat of valt met de deskundigheid van professionele en vrijwillige medewerkers. Wij streven naar een ondersteunend en stimulerend werkklimaat met kansen op onderlinge uitwisseling, permanente vorming, training en opleiding. Tegelijk verwachten wij vanuit elke discipline een gedreven en betrokken inzet, met openheid voor opbouwende feedback. Een verrijkende samenwerking binnen het eigen centrum en over de centrumgrenzen heen, met evenwicht tussen respect voor de centrumspecifieke eigenheid en het creëren van een overkoepelende meerwaarde, is een belangrijk uitgangspunt.

 

Tegelijk werken we over de grenzen van onze organisatie heen samen met andere voorzieningen in de gehandicaptenzorg, de gezondheidszorg, het onderwijs, de socioculturele sector en de bedrijfswereld. Wij geloven in een verrijkende uitwisseling van ervaring en expertise.

 

En ook ten opzichte van het beleid menen wij een opdracht te hebben. Wij willen de link tussen de dagelijkse praktijk en .de overheid versterken, meewerken aan innovatieve projecten en zelf pro-actief initiatieven nemen in functie van verdere optimalisatie van de zorg.

 

Nu kunnen we onze opdracht als volgt samenvatten: onze vzw wil een plaats van en voor ontmoeting tussen mensen zijn. Als cliënt, familie, medewerker of vertegenwoordiger van de ruimere samenleving heten we je van harte welkom!